Mootorrataste garantii tingimused

 1. Garantii kehtivus
  1. Käesolevad ‘Garantiitingimused’ kehtivad müüja poolt müüdud tehase komplektsuses Jawa toodetele Eesti Vabariigi territooriumil.
  2. Toote garantiiaeg algab toote ostjale üleandmise (müügi) kuupäevast, mis on tõendatud arve-saatelehega.
  3. Toote garantii kehtivusaeg on erinevatel toodetel erinev, vastavalt alajaotuses 5. lisatule ‘Garantii kehtivusaeg toodetele’
  4. Garantii alla kuuluvad garantii ajal ilmnevad uue ja kasutamata toote tootjapoolsed valmis- tusvead ja puudused materjalis, millest toode on valmistatud.
  5. Tootele garantii andja kohustub garantii alusel tootele oma kuludega vahetama toote, arvestades toote omaduse samaliigilisust ja samaväärtuslikust. Puudustega toote sõidukilt demonteerimise ja kohaletoimetamise kulud kannab toote ostja, kui ei ole kokku lepitud teisiti
  6. Garantii alla ei kuulu vead, mis on tekkinud:
   • Ekspluatatsiooni käigus toodete normaalsest kulumisest
   • Seoses toote ebaõigest paigaldamisest või demonteerimisest
   • Seoses toote mittesihipärasest kasutamisest (ralli, krossi sõitmisel)
   • Toote kahjustada saamisel avarii tagajärjel
   • Toote ebaõigest kasutusest või selle kasutamist tingimustestes, mille jaoks toode ei ole ette nähtud
  7. Kasutusjuhendi mittejärgimine, garantiiajal ettenähtud tehniliste hoolduste mitteteostamine, ebaõigete ekspluatatsioonimaterjalide ja osade kasutamine lõpetab koheselt toote garantii kehtivuse
 2. Garantiinõude käsitlemine.
  1. Garantii taotleja kohustub omal kulul toimetama vealise toote ja vajaliku dokumentatsiooni müüjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14.päeva jooksul peale vea avastamist.
  2. Lisaks ‘Garantiiaktile’ tuleb esitada:
   • Vealine toode
   • Seletuskiri täpse vea kirjeldusega
   • Garantiitalongid
   • Lõpptarbijale müügidokumendi (arve) koopia
   • Varuosa paigaldaja arve koopia
   • Mootorratta ülevaatuse akt, mille koostab Jawa volitatud esitndaja
  3. Garantii andja on kohustatud 10 (kümme) päeva jooksul, alates kogu vajaliku dokumentatsiooni saabumisest müüja kätte, toote üle vaatama ja otsustama toote garantiilisuse kuuluvuse. Juhul kui koheselt on võimalik tuvastada puuduse olemasolu ja selle hõlmatust garantiiga, asendab garantiiandja vealise toote või kõrvaldab toote puuduse remontimise teel. Kui toode vajab täiendavat ekspertiisi, pikeneb käsitlemisaeg vastava protseduuri võrra.
  4. Garantiitaotluse käsitlemisega seotud kulud (ekspertiis, transport) tasub müüja. Kui tegu ei ole garantiijuhtumiga, tasub kulud garantii taotleja.
  5. Kui toodet ei tunnistata garantiiliseks, on garantii taotlejal õigus tellida omapoolne ekspertiis. Ekspertiisi teostaja peab olema müüja poolt aktsepteeritav.
  6. Käesolev garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
  7. Ostja kui on sõlminud tootele ostutehingu tutvustatakse teda toote Garantiitingimus- tega ja väljastatakse garantiidokumentatsioon
 3. Müüja vastutus
  1. Toote parandamine ei pikenda esialgset garantiiaega.
  2. Müüja Müüja vastutus toote defektide ja puuduste osas ning nende poolt põhjustatud otseste kahjude eest piirdub igal juhul müüja poolt punktis 3.2 sätestatud garantiiga. Müüja ei vastuta ostja või kolmanda isiku muude kulude või väljamineku eest ega ka defektide või puuduste poolt põhjustatud tootmiskahjude, saamata jäänud tulu või teiste kaudsete kahjude eest.
  3. Garantiilist toodet, mis on hüvitatud või asendatud, tagastatakse vastavalt kokkuleppele.
  4. Müüja ei kohustu hüvitama garantiiliste toodete vahetatavusega kaasnevaid kulutused.
  5. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, tagastatakse toode omanikule omaniku kulul.
 4. Graafikujärgse tehnilise hoolduse talongid
  1. Tehnilise hoolduse talongid on Garantiiakti põõrdel, mis sisaldavad mootorratta läbisõitu, kuupäeva ja voltatud hooldustöökoja märget teostatud tööde kohta. Allkirjastatud ja templi- jäljendiga varustatud talongid tõendavad täielikku tehnilist hooldust. Garantii küsimuste lahendamisel on Garantiiakt ja Tehnilised talongid alusdokumentideks.
  2. Graafikujärgne I tehniline hooldus on 500 km täitumisel, järgmine 1500 km täitumisel, hilisem tavaline tehnilise hoolduse soovituslik vahemik on 3000 km või 6. kuud.
 5. Garantii kehtivusaeg toodetele
  • mootorrattad 1.aasta, kui ei ole ostu-müügilepinguga teisiti määratud
  • varuosad 1 aasta